Yoshi tomigoro – Tsukioka Yoshitoshi

Painter: Tsukioka Yoshitoshi

Art movement: Ukiyo-e

Genre of painting: portrait

Content: male-portraits

Leave a Comment